Zmluvné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v tomto internetovom obchode
1)Prevádzkovateľom e-shopu je Juraj Klouda

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásených predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

2) OBJEDNANIE TOVARU A SLUŽIEB
Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom budeme dodávať len tovar v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúcich daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky a zároveň riadne vybavenými záručnými listami ak je to pre daný druh tovaru obvyklé.

Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva vzniká samotným dodaním tovaru. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim

3) POTVRDENIE OBJEDNÁVKY

Objednávka je prijatá do 24 hodín, potvrdenie objednávky vám zašleme e-mailom. V prípade nejasností Vás budeme samozrejme kontaktovať.

4) ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Každú objednávku môžete do 24 hodín zrušiť a to telefonicky, či e-mailom a to bez udania dôvodu. Stačí uviesť
číslo objednávky.

5) BALNÉ A POŠTOVNÉ

Objednaný tovar vám zašleme prostredníctvom kurierskej služby Toptrans.O dodaní budete informovaný telefonicky alebo e-mailom.

Poštovné pri Toptrans je 4 eur pri platbe prevodom na účet a 5,5 eur pri dobierke

6) DODACIA LEHOTA

Dodacia lehota je od 1-14 dní, ak nie je uvedené inak. V prípade, že nejaký tovar nebude skladom, budeme Vás čo najskôr kontaktovať.

Prostredníctvom Toptrans 24 hodín od odoslania objednávky.

7) VÝMENA TOVARU

V prípade potreby Vám nepoužitý a nepoškodený tovar vymeníme za iný druh. Tovar stačí zaslať doporučeným balíkom (nie na dobierku),v originálnom balení na našu adresu. Náklady spojené s výmenou nesie v plnej výške kupujúci

REKLAMÁCIE A ZÁRUKA Prípadné reklamácie vyriešime k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadné vady je kupujúci povinny ihneď nahlásiť našej firme ( maximálne do 3 dni od prevzetia zásilky od kurýrskej firmy) . Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené jinak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady.

Záruka sa nevzťahuje na: a) vady zapríčinené bežným používaním b) nesprávnym použitím výrobku c) neodbornou montážou d) nesprávnym skladovaním Postup pri reklamácii:

1) Informujte nás o reklamácii telefonicky, e-mailom, či písomne

2) tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu

3) do zásielky uveďte dôvod reklamácie, vašu adresu

4) doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode.

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, nejneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatiu tovaru našou firmou. V prípade dlhších reklamácií, Vás budeme čo najskôr informovať o stave reklamácie.

 

Výňatok z Občianskeho zákonníka
§ 52 a 53 zákona č 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
(1) Spotrebiteľskými zmluvami sú kúpna zmluva, zmluvy o dielo, prípadne iné zmluvy, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ. 
(2) Dodávateľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. 
(3) Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. 
§ 53 
(1) Pre uzavretie zmluvy môžu byť použité prostriedky komunikácie na diaľku, ktoré umožňujú uzavrieť zmluvu bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán. Prostriedky komunikácie na diaľku sa rozumie najmä neadresovaný tlač, adresovaný tlač, typový list, reklama v tlači s objednávkovým formulárom, katalóg, telefón s (ľudskou) obsluhou, telefón bez (ľudskej) obsluhy (automatické telefónne zariadenie, audiotext), rozhlas, videotelefón ( telefón s obrazovkou), videotext (mikropočítač a televízna obrazovka), elektronická pošta, faxový prístroj, televízia (televízne nákup, telenákup), verejná komunikačná sieť, napríklad internet. 
(2) Prostriedky komunikácie na diaľku umožňujúce individuálne rokovania môžu byť použité len vtedy, ak spotrebiteľ ich použitia neodmietol. Iba s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa môžu byť použité automatické telefónne systémy bez (ľudskej) obsluhy, faxové prístroje a automatické rozosielanie elektronickej pošty. Použitím týchto prostriedkov komunikácie na diaľku nesmie spotrebiteľovi vzniknúť žiadne náklady. 
(3) Pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku musí byť obsahom návrhu informácie potrebné k uzavretiu zmluvy v zmysle všeobecných náležitostí zmluvy upravených v tejto časti a podstatných náležitostí zmluvy ustanovených v ôsmej časti zákona. Tieto informácie musia byť poskytnuté určitým a zrozumiteľným spôsobom s prihliadnutím na zásady dobrej viery ak ochrane osôb, najmä maloletých alebo spotrebiteľov. 
(4) Pri rokovaní prostredníctvom niektorého prostriedku komunikácie na diaľku sa spotrebiteľovi s dostatočným predstihom pred uzavretím zmluvy poskytnúť najmä tieto informácie: 
a) obchodné meno alebo mená a priezviská a identifikačné číslo dodávateľa, sídlo právnickej osoby a bydlisko v prípade fyzickej osoby, u zahraničnej osoby aj adresu podniku alebo organizačnej zložky na území Slovenskej republiky, ak boli zriadené, údaj o zápise v obchodnom registri alebo inej podobné evidenciu, vrátane spisové značky, ak je pridelené, a kontaktné údaje, najmä poštovú adresu pre doručovanie, telefónne číslo, prípadne adresu pre doručovanie elektronickej pošty, 
b) údaje o príslušnom dozornom orgáne, podlieha ak činnosť dodávateľa režimu povoľovania, 
c) názov a hlavné charakteristiky tovaru alebo služieb, 
d) cena tovaru alebo služieb, z ktorej jednoznačne vyplýva, či je uvedená vrátane všetkých daní a poplatkov, ak majú k nej byť pripočítané, 
e) náklady na dodanie, 
f) spôsob platby, dodania alebo plnenia, 
g) poučenie o práve na odstúpenie, s výnimkou prípadov podľa odseku 8, 
h) náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku, 
i) doba, po ktorú zostáva ponuka alebo cena v platnosti. 
K informáciám podľa písmen a) ab) zabezpečí dodávateľ trvalý verejný prístup; nedodržanie tejto povinnosti sa považuje za nezaslanie informácií podľa § 53 ods 7. 
(5) Ak podá spotrebiteľ objednávku prostredníctvom niektorého prostriedku komunikácie na diaľku, je dodávateľ povinný prostredníctvom niektorého prostriedku komunikácie na diaľku bezodkladne potvrdiť jej prijatia; to neplatí pri uzatváraní zmluvy výlučne výmenou elektronickej pošty alebo rovnocenným spôsobom individuálnej komunikácie. Objednávka a potvrdenie jej obdržania sú považované za doručené, ak sa s nimi strany, ktorým boli určené, môžu zoznámiť. 
(6) Po uzavretí zmluvy pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku, najneskôr však pred plnením musí byť spotrebiteľovi písmene poskytnuté tieto informácie: 
a) obchodné meno a identifikačné číslo dodávateľa, sídlo právnickej osoby a bydlisko v prípade fyzickej osoby, 
b) informácie o podmienkach a postupoch pre uplatnenia práva odstúpiť od zmluvy, 
c) informácie o službách po predaji a zárukách, 
d) podmienky zrušenia zmluvy, pokiaľ nie je určená doba platnosti alebo platnosť je dlhšia ako 1 rok
(7) Ak bola zmluva uzavretá pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku, má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie do 14 dní od prevzatia plnenia. V prípade, že dodávateľ neposkytol spotrebiteľovi informácie, ktoré je povinný odovzdať písomne ??alebo iným obdobným spôsobom podľa ustanovení odsekov 4 a 6, je táto lehota pre odstúpenie 3 mesiace od prevzatia plnenia. Ak však sú informácie riadne odovzdané v jej priebehu, dochádza k ukončeniu trojmesačnej lehoty a začína od tej doby plynúť lehota sedemdňová. 
(8) Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemožno spotrebiteľ odstúpiť podľa odseku 7 od zmlúv 
a) na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia, 
b) na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli dodávateľa, 
c) na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu, 
d) na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal, 
e) na dodávku novín, periodík a časopisov, 
f) spočívajúcich v hre alebo lotérii. 
(9) Pokytuje Ak dodávateľ plnenie spotrebiteľovi bez objednávky, nie je spotrebiteľ povinný dodávateľovi jeho plnenie vrátiť ani ho o tom upovedomiť. 
(10) Ak uplatní spotrebiteľ právo na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 7, má dodávateľ právo len na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru. Dodávateľ je zároveň povinný vrátiť spotrebiteľovi zaplatenej finančnej čiastky najneskôr do 30 dní od odstúpenia.